it wiid it wiid it wiid it wiid Aanbiedingen it wiid boeken it wiid
Originele afbeeldingZelf de weg vinden in De Alde Feanen één van de grootste moerasgebieden van Noordwest Europa of speuren naar Schotse Hooglanders in het Ketliker Skar. It Fryske Gea heeft in twee natuurgebieden rugzakroutes uitgezet. Hierbij speuren de kinderen het gebied af naar routepaaltjes en voeren daar opdrachten uit zoals waterbeestjes vangen, roofvogels spotten, spoorzoeken of het weer voorspellen.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingIn het Lage Midden van Fryslân ligt een uitgestrekt laagveengebied: een 2280 hectare groot geheel van plassen, petgaten, rietvelden, elzenbroekbossen, trilvenen, schraalland en dotterbloemhooiland, blauwgrasland en weidevogelgrasland. De Alde Feanen is een van de pronkjuwelen van It Fryske Gea.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingTot 1989 was de Jan Durkspolder een zomerpolder, waarna is overgegaan tot ontpoldering en herinrichting. Sloten werden gedempt en waar mogelijk is het oorspronkelijke bodemreliëf hersteld. De waterstand wordt er bepaald door de regenval en de vrij sterke kwel. Hier en daar zijn afzonderlijke waterpartijen ontstaan, die een grote aantrekkingskracht uitoefenen op foeragerende en pleisterende vogels. De graslanden aan de rand van de polder bieden nog broedgelegenheid aan weidevogels. Ook de riet- en rietgrasvelden worden door vogels erg gewaardeerd.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingHet hele jaar door organiseert het bezoekerscentrum wandelexcursies door De Alde Feanen. Tijdens de excursies behandelt de natuurgids een thema dat in de sfeer van het seizoen past. Op een leuke en interactieve manier komt u meer over het gebied te weten. Klik hier voor de excursiekalender. Het bezoekerscentrum biedt ook de mogelijkheid voor groepen om een excursie naar wens aan te vragen. De wandelexcursies op aanvraag zijn geschikt voor schoolklassen, familie uitjes, bedrijven enz.
  Druk artikel af Verstuur artikel